Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 912/19 - wyrok Sąd Rejonowy w Raciborzu z 2020-02-04

Sygn. akt II K 912/19

PR 1 Ds 1772.19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 lutego 2020r.

Sąd Rejonowy w R a c i b o r z u Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Jacek Lewicki

Protokolant: Sebastian Sroka

w obecności Prokuratora: ---

po rozpoznaniu w dniu 04.02.2020r.

sprawy:

T. C.

s. S. i H.

ur. (...) w G.

oskarżonego o to, że:

w dniu 15 kwietnia 2019 roku w K. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej posługując się podrobionym uprzednio w celu użycia za autentyczny bankowym dokumentem potwierdzenie przelewu wprowadził w błąd S. W. co do uiszczenia zapłaty za zamówiony przez niego kominek czeskiej firmy (...), w wyniku czego doprowadził S. W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.800 zł.;

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

1.  uznaje oskarżonego T. C. za winnego popełnienia zarzucanego mu przestępstwa z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i za to na podstawie art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 3 kk skazuje go na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

2.  na podstawie art. 46 § 1 kk zobowiązuje oskarżonego do naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego S. W. kwoty 5.800 złotych;

3.  na podstawie art. 44 § 1 kk orzeka przepadek dowodu rzeczowego w postaci potwierdzenia przelewu, szczegółowo opisanego w wykazie nr I/167/19/P na karcie 40 akt sprawy, pozycja 1;

4.  na podstawie art. 624 § 1 kpk zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych i od opłaty w sprawie.

Sędzia:

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 912/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

0.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

T. C.

W dniu 15 kwietnia 2019 roku w K. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej posługując się podrobionym uprzednio w celu użycia za autentyczny bankowym dokumentem potwierdzenie przelewu wprowadził w błąd S. W. co do uiszczenia zapłaty za zamówiony przez niego kominek czeskiej firmy (...), w wyniku czego doprowadził S. W. do niekorzystnego rozporządzenie mieniem w kwocie 5.800 zł.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

W kwietniu 2019 r. S. W. zwrócił się do znajomego swojego syna – T. C. o sprawdzenie możliwości zakupu kominka czeskiej firmy (...). Oskarżony zaproponował pokrzywdzonemu, iż zamówi dla niego przedmiotowy kominek za kwotę 5800 zł. Gdy S. W. zdecydował się na zakup, T. C. wprowadził go w błąd i poinformował, że już zapłacił za zamówienie. 15 kwietnia 2019 r. w K. oskarżony spotkał się z pokrzywdzonym i przekazał mu podrobione uprzednio potwierdzenie przelewu. Poinformował go również, iż zamówienie zostanie doręczone na jego adres domowy. Wówczas S. W. dał mu pieniądze w kwocie 5800 zł.

Oskarżony T. C. w rzeczywistości nie wykonał przedmiotowego zamówienia, a uzyskane od pokrzywdzonego pieniądze wydał na własne potrzeby.

- wyjaśnienia oskarżonego T. C. (k. 13 – 14, 45 – 48)

- zeznania pokrzywdzonego S. W. (k. 1 – 2, 98v.)

- zeznania świadków: G. W. (k. 22 – 23, 98v. – 99) i A. C. (k. 55 – 57, 99)

- protokół zatrzymania rzeczy (k. 36 – 38)

Oskarżony T. C. był w przeszłości wielokrotnie karany sądownie. Obecnie przebywa w zakładzie karnym.

- karta karna (k. 95 – 96)

0.1. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2.  OCena DOWOdów

0.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

Wyjaśnienia oskarżonego T. C.

Przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Wyjaśnił zgodnie z ustaleniami stanu faktycznego. Podał, że potrzebował pieniędzy, w związku z czym zdecydował się oszukać S. W.. W tym celu przerobił potwierdzenie przelewu, które przedłożył pokrzywdzonemu. Dodał, że nigdy nie zamówił kominka dla pokrzywdzonego.

Zeznania pokrzywdzonego S. W.

W złożonych zeznaniach potwierdził ustalenia stanu faktycznego. Przyznał, że zna oskarżonego. Są w przyjacielskich stosunkach. W przeszłości dokonywał dla niego różnych zakupów w atrakcyjnych cenach. Dodał, że chciał załatwić sprawę polubownie, gdyż zależy mu na odzyskaniu pieniędzy.

Zeznania świadka G. W.

Zeznania świadka są spójne, logiczne i konsekwentne. Uzupełniają zeznania pokrzywdzonego. Potwierdzają ustalenia stanu faktycznego. Dodał, że do przekazania gotówki doszło w domu S. W.. K. w rzeczywistości nigdy nie został zamówiony.

Zeznania świadka A. C.

Zeznał, iż uzgadniał z oskarżonym sposób zamówienia kominka. Po złożeniu zamówienia towar miał zostać wysłany za pośrednictwem firmy kurierskiej. Zapłata miała nastąpić przy odbiorze bądź po wystawieniu faktury. Świadek dodał, że oskarżony poinformował go, że kominek chce zamówić dla swojego klienta. Do złożenia zamówienia nie doszło.

Dowody z dokumentów

Nie budziły wątpliwości co do formy ani treści. Potwierdzają ustalenia stanu faktycznego.

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1.

T. C.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oszustwo (art. 286 § 1 kk) może być popełnione jedynie umyślnie z zamiarem bezpośrednim kierunkowym, obejmującym cel i sposób działania. Przestępstwo oszustwa jest przestępstwem materialnym, znamiennym skutkiem w postaci doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem co oznacza pogorszenie sytuacji majątkowej rozparzającego. Do znamion przestępstwa należy działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, pod którym to pojęciem należy rozumieć wszelki pożytek i zysk majątkowy, jaki sprawca odniósł lub zamierzał odnieść z przestępstwa, a także sposób przestępczego działania polegający na wprowadzeniu w błąd, wyzyskaniu błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania. Wprowadzenie w błąd oznacza każde zachowanie prowadzące do wywołania u pokrzywdzonego błędu z wykorzystaniem wszelkich środków i metod, które doprowadzają do powstania rozbieżności między świadomością osoby rozporządzającej mieniem, a rzeczywistym stanem rzeczy.

Przepis art. 270 § 1 kk penalizuje przestępstwo sfałszowania, przerobienia lub podrobienia dokumentu. Zgodnie z art. 115 § 14 kk, dokumentem jest przedmiot, z którym związane jest określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa. W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z faktem przerobienia dokumentów. Przez przerobienie dokumentu należy rozumieć sporządzenie dokumentu polegające na zachowaniu pozorów, że dokument pochodzi od tej osoby. Przerobienie dokumentu zachodzi wówczas, gdy osoba nieupoważniona zmieni jego treść na inną od autentycznej (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 05 marca 2003 r., sygn. III KKN 165/01, LEX nr 77003). Druki KP stanowią pokwitowanie, które potwierdza, że osoba wystawiająca przyjęła od określonej osoby wskazaną należność.

Przyjęta kwalifikacja prawna czynów, których dopuścił się oskarżony nie budzi wątpliwości. Oba przepisy pozostają w zbiegu rzeczywistym w związku z czym powinny się znaleźć w przyjętej kwalifikacji prawnej czynów.

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

T. C.

1.

1.

Wymierzono oskarżonemu karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. Swoim zachowaniem oskarżony naruszył porządek prawny w sferze przestępstw przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu. Takie zachowanie stanowi o znacznej społecznej szkodliwości czynu popełnionego przez oskarżonego, z uwagi na fakt całkowitego braku poszanowania dla cudzego mienia. Na niekorzyść oskarżonego przemawia działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Oskarżony wykorzystał zaufanie jakim obdarzył go S. W., który był przekonany, iż ma do czynienia z uczciwą osobą. Nadto dotychczas nie naprawił wyrządzonej szkody. Pozwala to na stwierdzenie znacznego stopnia społecznej szkodliwości czynu. W przypadku oskarżonego nie może być mowy o pozytywnej prognozie kryminalistycznej. Oskarżony nie wyciągnął żadnych wniosków z wcześniejszych skazań. Obecnie przebywa w zakładzie karnym, gdzie odbywa karę pozbawienia wolności orzeczoną w innej sprawie. Tym samym w przypadku oskarżonego nie zachodzą przesłanki z art. 69 § 1 kk pozwalające na warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności. Nie ulega wątpliwości, że wdrażanie oskarżonego do przestrzegania porządku prawnego winno przebiegać wyłącznie w warunkach zakładu karnego. Jedynie kara bezwzględnego pozbawienia wolności będzie oddziaływać na oskarżonego wychowawczo i zapobiegawczo, a nadto spełni swoje zadania w zakresie prewencji ogólnej. Orzeczona kara 6 miesięcy pozbawienia wolności jest adekwatna do stopnia winy i społecznej szkodliwości czynu oskarżonego.

2.

Na podstawie art. 46 § 1 kk zobowiązano oskarżonego do naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego S. W. kwoty 5.800 zł.

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

T. C.

3.

Na podstawie art. 44 § 1 kk orzeczono przepadek dowodu rzeczowego w postaci potwierdzenia przelewu, szczegółowo opisanego w wykazie nr I/167/19/P na karcie 40 akt sprawy, pozycja 1

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

1.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

4.

Na podstawie art. 624 § 1 kpk zwolniono oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych i od opłaty w sprawie. Oskarżony przebywa w zakładzie karnym i nie osiąga dochodów.

2.  1Podpis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Danuta Rokita
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Raciborzu
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Jacek Lewicki
Data wytworzenia informacji: