Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 109/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Raciborzu z 2015-05-07

Sygn. akt I C 109/15 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 maja 2015 roku

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Michał Olszewski

Protokolant: sekretarz Krzysztof Pawera

po rozpoznaniu w dniu 7 maja 2015 roku w Raciborzu

na rozprawie

sprawy z powództwa: (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G.

przeciwko: A. K. (1)

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego A. K. (1) na rzecz powódki (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G. kwotę 325,61 (trzysta dwadzieścia pięć i 61/100) złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 09 sierpnia 2014 roku do dnia zapłaty,

II.  zasądza od pozwanego A. K. (1) na rzecz powódki (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G. kwotę 107,00 (sto siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt I C 109/15

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 17 października 2014 roku powódka (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w G. wniosła o zasądzenie od pozwanego A. K. (1) kwoty 325,61 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 09 sierpnia 2014 roku do dnia zapłaty oraz o zasądzenie zwrotu kosztów procesu. W uzasadnieniu powódka podniosła, że strony łączyła umowa o sprzedaż energii elektrycznej i świadczenia usług przesyłowych do lokalu położonego w R. przy ul. (...). Ponadto powódka podniosła, że dochodzi od pozwanego zapłaty za dostarczoną energię elektryczną i opłaty przesyłowe za okresie od 29 maja 2014 roku do dnia 10 lipca 2014 roku.

Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie nakazem zapłaty z dnia05 listopada 2014 roku (vide: k. 6), wydanym w elektronicznym postępowaniu upominawczym, uwzględnił żądanie pozwu w całości.

W dniu 27 listopada 2014 roku pozwany A. K. (1) wniósł sprzeciw od nakazu zapłaty (vide k. 9-17, 41-42), domagając się oddalenia powództwa w całości. W uzasadnieniu pozwany A. K. (1) podniósł, że od 01 kwietnia 2014 roku zamieszkuje w innym lokalu oraz, że w dniu 17 kwietnia 2014 roku wymeldował się z lokalu przy ul. (...). Ponadto pozwany A. K. (1) podniósł, że w lokalu przy ul. (...) od 01 kwietnia 2014 roku mieszkali jego córka A. K. (2) i zięć P. K.. W ocenie pozwanego A. K. (1) to P. K. powinien opłacać rachunki za energię elektryczną. Pozwany A. K. (1) podniósł, że systematycznie opłaca rachunki związane z lokalem, w którym zamieszkał w dniu 01 kwietnia 2014 roku.

W odpowiedzi na sprzeciw z dnia 04 maja 2015 roku powódka (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w G. podniosła, że na pozwanym spoczywał obowiązek regulowania należności za dostawę energii elektrycznej w okresie do 10 lipca 2014 roku, kiedy doszło do rozwiązania umowy.

Na rozprawie w dniu 07 maja 2015 roku (vide: k. 51) pozwany A. K. (1) podniósł, że formalności związane z przerejestrowaniem umowy na nowego właściciela mieszkania, położonego w R. przy ul. (...), miał załatwić jego zięć P. K., który nie dopełnił formalności.

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 01 kwietnia 2014 roku A. K. (1) wyprowadził się z lokalu, położonego w R. przy ul. (...). W dniu 17 kwietnia 2014 roku A. K. (1) wymeldował się z lokalu, położonego w R. przy ul. (...). Od 01 kwietnia 2014 roku A. K. (1) opłaca opłaty związane z nowym lokalem. Od 01 kwietnia 2014 roku w lokalu, położonym w R. przy ul. (...) zamieszkuje P. K. i A. K. (2).

Bezsporne

W okresie od 29 maja 2014 roku do dnia 10 lipca 2014 roku (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w G., łączyła umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług przesyłowych do lokalu, położonego w R. przy ul. (...).

Bezsporne

A. K. (1) nie zapłacił (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w G. za opłaty zwiane z dostawą energii elektrycznej na łączną kwotę 325,61 złotych za okres od 29 maja 2014 roku do 10 lipca 2014 roku, do lokalu położonego w R. przy ul. (...).

Dowody:

- faktura VAT – k. 32-33..

Pismem z dnia 22 sierpnia 2014 roku (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w G. wezwała A. K. (1) do zapłaty kwoty 325,61 złotych za dostarczoną energię elektryczną do lokalu, położonego w R. przy ul. (...).

Dowód:

- wezwanie do zapłaty – k. 34.

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Stan faktyczny Sąd Rejonowy ustalił na podstawie powołanych powyżej dowodów z dokumentów.

Okoliczności bezsporne, zgodnie z art. 229 k.p.c., nie wymagały dowodu.

Mając na uwadze ustalony w sprawie stan faktyczny Sąd Rejonowy uznał powództwo o zapłatę za uzasadnione w całości. Dochodząc do powyższej konstatacji Sąd Rejonowy kierował się następującą wykładnią przepisów prawa.

Według art. 535 k.p.c. przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Przedmiotem umowy sprzedaży mogą być energie: elektryczna, wysokich ciśnień, gazowa, wodna, cieplna.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy zauważyć należy, że bezsporne pomiędzy stronami były: fakt zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczenia usług przesyłowych oraz wysokość opłaty za zużycie energii elektrycznej i usługi przesyłowe. Podkreślić należy, że zgodnie z zawartą pomiędzy stronami umową sprzedaży, to na kupującym A. K. (1) spoczywał obowiązek zapłaty za energię elektryczną i usługi przesyłowe. Bez znaczenia w relacjach pomiędzy stronami niniejszego postępowania był fakt, że pozwany A. K. (1) od 01 kwietnia 2014 roku zamieszkał w innym lokalu. Wszelkie ustalenia, zawarte pomiędzy pozwanym A. K. (1) i P. K., który zamieszkał w przedmiotowym lokalu od dnia 01 kwietnia 2014 roku, dotyczące formalności związanych z „przepisaniem” umowy na nowego właściciela, nie wiążą powódki i nie zwalniają pozwanego A. K. (1) od zapłaty za energię elektryczną w okresie obowiązywania umowy. Od zapłaty za energię elektryczną, dostarczaną do przedmiotowego lokalu, nie zwalniają pozwanego A. K. (1) okoliczności związane z wymeldowaniem się z tego lokalu oraz opłacaniem przez A. K. (1) opłat za nowy lokal mieszkalny, w tym za dostarczaną tam energię elektryczną.

Mając na uwadze powyższe Sąd Rejonowy, na podstawie art. 535 k.c. w zw. z umową sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług przesyłowych i art. 481 § 1 i 2 k.c., zasądził od pozwanego A. K. (1) na rzecz powódki (...) Spółki z ograniczona odpowiedzialnością w G. kwotę 325,61 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 09 sierpnia 2014 roku do dnia zapłaty.

Orzeczenie w przedmiocie zwrotu kosztów procesu uzasadnia art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w zw. z art. 99 k.p.c. w zw. z art. 108 § 1 k.p.c. w zw. z art. 109 § 1 i 2 k.p.c. Zgodnie z art. 98 § 1 i § 3 k.p.c. w zw. z art. 99 k.p.c. strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony, a do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez radcę prawnego zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego radcy prawnego, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd stawiennictwa strony. W niniejszej sprawie niezbędne koszty procesu powódki wyniosły 107,00 złotych, z czego 60,00 złotych tytułem kosztów zastępstwa udzielonego powódce przez radcę prawnego (§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu< t. j.: Dz. U. 2013 roku, poz. 490>), 17,00 złotych tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa oraz 30,00 złotych tytułem opłaty sądowej od pozwu. Mając na uwadze powyższe Sąd Rejonowy zasądził od pozwanego A. K. (1) rzecz powódki (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G. kwotę 107,00 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt I C 109/15

Zarządzenia:

- odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć pozwanemu.

R., 20.05.2015 r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Kaludia Markowski-Wedelstett
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Raciborzu
Osoba, która wytworzyła informację:  Michał Olszewski
Data wytworzenia informacji: